OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana údajů pro webovou stránku advokátní kanceláře VERNY • DAUSES | KELKER Rechtsanwälte / Arbitrators

 

1. Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby a inspektora osobních údajů

 

Zodpovědná osoba ohledně zpracování dat ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších ustanovení o ochraně údajů:

 

VERNY • DAUSES | KELKER Rechtsanwälte, bývalý Palais Mendelssohn, Bismarckallee 23, 14193 Berlin-Grunewald, Německo, E-Mail: sekretariat.verny@verny-kelker.de, Telefon: +49 (0)30 – 80 580 913, Fax: +49 (0)30 – 896 88 438

 

2. Zpracování dat na webové stránce

 

a) Návštěva webové stránky

 

Pokud navštívíte naší webovou stránku, zasílá Váš internetový server automaticky informace na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají v tzv. Logfile. Následující informace se ukládají až do doby automatického smazání, aniž byste se na tom podíleli:

 

• IP-adresa, která Vám byla přidělena Vaším provozovatelem internetových služeb,

 

• datum a čas přístupu,

 

• jméno a URL vyvolaného souboru,

 

• webová stránka, ze které se připojujete (Referer-URL),

 

• používaný prohlížeč a případně operační system Vašeho počítače/přístroje jakožto jméno Vašeho tzv. Access-Providers.

 

Výše vyjmenované údaje jsou zpracovávány s následujícím účelem: 

 

• poskytnutí řádného připojení webové stránky,

 

• poskytnutí komfortního užívání naší webové stránky,

 

• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a

 

• další administrativní účely.

 

Právní základ pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1. věta prvá a násl. GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených účelů pro shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděná data za účelem, abychom zjistili totožnost Vaší osoby.

 

Během návštěvy naší webové stránky využíváme cookies jakožto analytické služby. Bližší informace naleznete pod č. 4 a 5 tohoto dokumentu o ochraně dat.

 

3. Předávání údajů

 

Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než uvedeným účelům se nekoná. Poskytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám pouze, pokud:

 

• jste k tomuto podali výslovné svolení dle čl. 6 odst. 1 věta prvá a násl. GDPR a

 

• je předání dat dle čl. 6 odst. 1 věta prvá a násl. GDPR nezbytné pro uplatňování, vykonávání a obhajování Vašich právních nároků a není znám žádný důvod, že se jedná o Váš převážný zájem hodný ochrany, aby Vaše data nebyla předána dál,

 

• pro případ, že existuje pro předávání/poskytnutí dat dle čl. 6 odst. 1 věta prvá, písmeno c) a násl. GDPR povinnost zákonně přípustné a a toto je pro další plnění smluvních vztahů s Vámi dle čl. 6 odst. 1. písmeno d) GDPR nezbytné.

 

4. Cookies

 

Na naší webové stránce používáme Cookies. Jedná se o malá data, které Váš prohlížeč automaticky vytváří a ukládá na Vámi používaném přístroji (notebook, tablet, smartphone a další),  když navštívíte naší stránku. Cookies nezpůsobují na Vašem přístroji žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V cookies se ukládají informace, které vyplývají vždy ve spojitosti se specificky použitým přístrojem. To však neznamená, že se tímto prostřednictvím bezprostředně dozvíme Vaší identitu. Používání cookies slouží na jedné straně k tomu, abychom Vám mohli zpříjemnit využívání naší nabídky. Z toho důvodu používáme tzv. Session-Cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky/kategorie naší webové stránky. Ty se po opuštění naší stránky automaticky smazávají.

 

Navíc používáme časově omezená cookies, která se ukládají na Vašem přístroji pouze po určitou dobu. Pokud naší stránku navštívíte opětovně, abyste využili našich služeb, dochází k automatickému rozpoznání, že jste naší stránku již navštívili a jaké údaje a nastavení jste zadali, abyste je nemuseli zadávat ještě jednou. Na straně druhé používáme cookies, abychom mohli statisticky evidovat využívání naší webové stránky jakož i za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky (viz č. 5).

 

Tyto cookies nám umožňují rozpoznat u další návštěvy naší stránky, že jste ji v minulosti již navštívili. Tyto cookies se automaticky smazávají po uplynutí vždy definované/určené doby. Data zpracovávaná prostřednictvím cookies jsou nezbytná pro výše uvedené účely k zachování našeho orpávněného zájmu jakožto zájmů třetích osob dle čl. 6 odst. 1 věta prvá a násl. GDPR. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete však Váš prohlížeč nastavit tak, aby na Vašem počítači neukládal žádná cookies nebo aby se vždy zobrazovalo upozornění, než se na Vašem počítači další cookies uloží. Kompletní deaktivace cookies může však vest k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

 

 

 

Pokud si nepřejete, abychom používali cookies, nastavte svůj prohlížeč tak, aby cookies smazal z Vašeho pevného disku všechny cookies blokoval nebo Vás varoval před tím, než dojde k uložení cookies, takže můžete pokaždé rozhodnout, zda si cookie přejete či ne. Každý prohlížeč se odlišuje ve způsobu, jak spravuje nastavení cookie. Bližší popis naleznete v každém prohlížeči v menu v kolonce “pomoc”. Tam také naleznete informace, jak můžete změnit nastavení cookie. Například naleznete informace prohlížečů na následujících odkazech:

 

Internet Explorer:

 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

Firefox:

 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

Im Übrigen finden Sie die Möglichkeiten zur Deaktivierung auch jeweils unmittelbar bei der Beschreibung der Analyse-Tools und weiteren Dienste (siehe Ziff. 5,6).

 

 

5. Analyse-Tools

 

Google (Universal) Analytics

 

Webová stránka používá Google Analytics, službu analýz webu od společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). V této souvislosti se vytváří pseudonymní uživatelské profily a používají cookies. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o Vašem použití této webové stránky jako:  

 

• typ a verze prohlížeče,

 

• používaný operační systém,

 

• Referrer-URL (předchozí navštívená stránka),

 

• Hostname používaného přístroje (IP- adresa),

 

• datum dotazu serveru,

 

jsou zasílány na server Google, přenášeny do USA a ukládány.  Tyto informace se používají k vyhodnocení využívání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webové stránky a internetu za účelem průzkumu trhu a tvorbě této internetové stránky dle potřeby. Tyto informace jsou případně také poskytovány třetím osobám, pokud je toto zákonně stanoveno nebo pokud třetí osoby tyto data zpracovávají z pověření. Aktivací anonymizace IP na této webové stránce se IP adresa před předáním v rámci EU nebo EHP zkrátí (tzv. maskování IP). Pouze ve výjimečných případech se na server Google do USA přenáší kompletní IP adresa a je teprve tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa, kterou Váš prohlížeč v rámci Google Analytics poskytuje, se zásadně neslučuje spolu s jinými daty Google.

 

Instalaci cookies můžete zamezit tak, že nastavíte software Vašeho prohlížeče (viz výše). Upozorňujeme však na to, že v tom případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce naší webové stránky. Dále můžete zamezit shromažďování dat vytvářených cookies, které se vztahují na data týkající se Vašeho užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jakož i zpracování těchto dat prostřednictvím Google tak, že si stáhnete a nainstalujete Browes-Add-on  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Alternativně k Browser-Add-on, především u prohlížečů na mobilních přístrojích, můžete navíc zabránit shromažďování přes Google Analytics tak, že kliknete na výše uvedený odkaz. Vznikne resp. nastaví se tzv. Opt-out-Cookie, který zamezí budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě této webové stránky. Opt-out-Cookie platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naší webovou stránku a uloží se na Vašem přístroji. Pokud cookies v tomto přístroji smažete, musíte Opt-out-Cookie znovu nastavit.

 

Google má své hlavní sídlo v USA a je certifikován dle tzv. EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát můžete shlédnout tam. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí zjistila Komise přímeřenou úroveň ochrany dat u podniků, které jsou certifikovány pod Privacy Shield. Další informace k ochraně dat v souvislosti s Google Analytics naleznete např. v pomoci Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

6. Další služby

 

Google Maps – google mapy

 

Tato stránka využívá případně službu map google přes API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pro využívání funkcí map google (google maps) je potřeba uložit Vaší IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na serveru google v USA a jsou tam uloženy. Poskytovatel této webové stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

 

Více informací o zacházení s daty uživatelů naleznete v ochraně dat od Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

7. Vaše práva coby osoby postižené

 

Máte právo:

 

• dle čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních datech, které zpracováváme. Obzvlášť můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních dat, kategorii příjemců, kterým byla Vaše data poskytnuta, plánovanou dobu uložení, existence práva na opravu, smazání či omezení zpracování nebo námitky, existence práva na opravný prostředek, původ Vašich dat, pokud data nebyla shromážděna u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilingu a případně o významných informacích o jejich detailech;

 

• dle čl. 16 GDPR požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo kompletaci Vašich osobních dat, která jsou u nás uložena;

 

• dle čl. 17 GDPR požadovat smazání Vašich osobních dat, která jsou u nás uložena, pokud není jejich zpracování nezbytné pro vykonávání práva na svobodu projevu a informaci, k plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatňování, vykonávání či obranu právních nároků;

 

• dle čl. 18 DSGVO požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat, pokud popíráte jejich správnost, jejich zpracování je neoprávněné, avšak Vy odmítáte jejich smazání a my tato data již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro uplatňování, vykonávání či obranu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracovávání dle čl. 21 GDPR;

 

• dle čl. 20 DSGVO požadovat, abychom Vám zaslali Vaše osobní data, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, abychom data poskytli jiné zodpovědné osobě;

 

• dle čl. 7 Abs. 3 DSGVO odvolat vůči nám kdykoliv Vaše svolení, které jste nám poskytli. Toto má za následek, že nesmíme v budoucnu pokračovat se zpracováním dat, na kterých Vaše svolení spočívalo a

 

• si dle čl. 77 DSGVO stěžovat u dozorčího orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí orgán na území pobytu, kde se nacházíte nebo na území Vašeho pracovního místa nebo v místě sídla naší advokátní kanceláře.

 

8. Právo vznést námitku

 

Pokud jsou Vaše osobní data zpracovávána na základě oprávněného zájmu dle čl. 6, odst. 1, věta prvá, písmeno f) GDPR, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních dat, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo je Vaše námitka směřována proti přímé reklamě. V posledním jmenovaném případě máte generelní právo vznést námitku, které se uplatňuje bez udání zvláštní situace. Pokud chcete využít Vašeho práva na odstoupení či vznesení námitky, stačí nám zaslat e-mail na: sekretariat.verny@verny-kelker.de nebo sekretariat.kelker@verny-kelker.de.

 

9. Bezpečnost dat

 

Během návštěvy naší webové stránky používáme rozšířené proces SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s vždy nejvyšším stupněm kódování/šifrování, které je podporováno  Vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o kódování/šifrování 256 Bit. V případě, že Váš prohlížeč nepodporuje kódování/šifrování 256 Bit, používáme místo toho technologii 128 Bit v3. Zda dochází k šifrovanému přenosu u jednotlivých stránek naší internetové prezence, poznáte na uzavřeném zobrazení symbolu klíče resp. zámku ve spodní liště (status) Vašeho prohlížeče.  Ostatně používáme vhodné technické a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše data před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, před částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před nepovoleným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována dle technologického vývoje.

 

10. Aktualita a změna těchto dat o ochraně dat

 

Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a jeho stav je květen 2018. Dalším vývojem naší webové stránky a nabídek nebo na základě změněných zákonných nebo případně úředních pokynů může dojít k tomu, že bude potřeba toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Vždy aktuálně platnou ochrana dat můžete shlédnout a vytisknout na naší webové stránce www.verny-kelker.de v kolonce “ochrana dat”


 

Upozornění na zpracování dat v souvislosti s Google Analytics

 

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Ireland Limited. Pokud se sídlo osoby zodpovědné za zpracování dat této webové stránky nachází mimo evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko, pak se uskutečňuje zpracování dat Google Analytics prostřednictvím Google LLC. Google LLC a Google Ireland Limited jsou následně označeny pouze jako „Google“.

 

Google Analytics používá tzv. Cookies. Jedná se o textová data, které prohlížeč návštěvníka webové stránky ukládá a které umožňují analýzu používání dané webové prezence ze strany návštěvníka stránky. Informace o používání této webové stránky, které jsou vytváření prostřednictvím cookie (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server od Google a ukládají se tam.

 

Google Analytics se na této webové stránce používá výlučně s rozšířením "_anonymizeIp()". Toto rozšíření zajišťuje anonymizaci IP adresy pomocí krácení a vylučuje přímou možnost spojení s určitou osobou. Pomocí tohoto rozšíření je IP adresa ze strany google v rámci členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu dle Dohody o evropském hospodářském prostoru krácena předtím. Pouze ve výjimečných případech se posílá celá IP adresa na server Google do USA, kde je krácena. IP adresa, kterou Váš prohlížeč v rámci Google Analytics poskytuje, se zásadně neslučuje spolu s jinými daty google. 

 

Z pověření poskytovatele stránky bude Google používat vytvářené informace k vyhodnocení využívání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webové stránky a internetu vůči poskytovateli stránky (čl. , odst. , písm. f DSGVO). Oprávněný zájem na zpracování dat se nachází v optimalizaci této webové stránky, analýze užívání webové stránky a přizpůsobení obsahů. Zájmy uživatelů jsou díky pseudonymizaci dostatečně zachovávány.

Google LLC. je certifikován dle tzv. Privacy Shield zertifiziert (seznam hier) a zajišťuje na této bázi přiměřenou úroveň ochrany dat. Odeslaná data, která jsou spojena s cookies, identifikací uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamní ID se smazávají automaticky po uplynutí 50 měsíců. Ke smazání dat, jejichž doba ukládání je dosažena, dochází jednou za měsíc.

 

 

 

Zachycení/Sbírání prostřednictvím Google Analytics lze zabránit tím, že návštěvník stránky upraví nastavení cookie pro tuto webovou stránku. Evidence a ukládání IP adresy a dat vyhotovených prostřednictvím cookies je možno odporovat kdykoliv s účinkem pro budoucnost. Dotyčný plugin prohlížeče je možno stáhnout a nainstalovat na následujícím odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštěvník stránky může zamezit zachycení dat na této webové stránce prostřednictvím Google Analytics tím, že klikne na následující
odkaz. Vznikne tzv. Opt-Out-Cookie, dktrý zamezí budoucímu zachycení dat při návštěvě této webové stránky. 

Další informace k užívání dat ze strany Google, možnosti nastavení a podání odpor, lze nalézt v prohlášení o ochraně dat google (
https://policies.google.com/privacy) jakož i v nastavení google zde (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

 

reCAPTCHA

 

K ochraně Vašich dotazů přes nás internetový formulář používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Dotaz, který musí být zodpovězen, slouží k tomu, aby se mohlo rozlišit a zjistit, zda formulář vyplňuje člověk či automatizované, strojové zpracování za účelem zneužití. Dotaz, který musí být zodpovězen, zahrnuje odeslání IP adresy a případně další Googlem pro službu reCAPTCHA potřebná data. Z tohoto důvodu je Vaše zanesení zasláno Googlu a tam dále používáno. Vaši IP adresu však Google předtím zkrátí a sice v rámci členských státu Evropské unie nebo jiných smluvních států ohledně Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se posílá celá IP adresa na server Google do USA, kde je krácena. Z pověření poskytovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání této služby. IP Adresa, kterou Váš prohlížeč zašle v rámci reCAPTCHA se neslučuje s jinými daty od Google. Pro tato data platí odlišná ustanovení o ochraně dat podniku Google. Další informace ke směrnicím ochrany dat Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de